Hysbysiad Preifatrwydd CSyFf

Mae Cyngor Sir y Fflint angen i Hey Girls gael enw eich ysgol a’ch grŵp blwyddyn, yn ychwanegol i’r wybodaeth bersonol y maent yn ei chasglu fel gofyniad sylfaenol wrth brosesu’r archeb.
Bydd y wybodaeth wedyn yn cael ei rhannu gyda’r Cyngor. Prosesir y data o dan Fuddiannau Dilys Cyngor Sir y Fflint er mwyn cadarnhau eich bod wedi cofrestru mewn ysgol yn Sir y Fflint. Bydd hyn yn galluogi Hey Girls i roi cyflenwad o gynnyrch mislif o’ch dewis i chi a sicrhau bod cyllid Llywodraeth Cymru’n cael ei ddyrannu’n briodol. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich gwybodaeth am 3 mis wedi i’r prosiect ddod i ben (Mehefin 2023), ac ni fydd yn rhannu eich data gydag unrhyw sefydliad arall.

Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol, a’ch hawliau, gweler ein hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan – https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx
I weld polisi preifatrwydd a chwcis Hey Girls, cliciwch yma: https://www.heygirls.co.uk/privacy-cookies-policy/

Os teimlwch chi fod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i’w gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

FCC Privacy Notice

Flintshire County Council require the name of your school and year group to be collected by Hey Girls, in addition to the personal information they collect as standard when processing this order.
The information will then be shared with the Council. This data will be processed under Flintshire County Council’s Legitimate Interests to confirm that you are registered at a Flintshire school. This will enable Hey Girls to issue you with your chosen supply of period products and ensure Welsh Government funding is allocated appropriately. Flintshire County Council will retain your information for 3 months after the end of the project (June 2023) and will not share your data with any other organisation.

For further information about how Flintshire County Council processes personal data and your rights please see our privacy notice on our website – http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx To view Hey Girls Privacy and cookies policy click here: https://www.heygirls.co.uk/privacy-cookies-policy/

If you feel that Flintshire County Council has mishandled your personal data at any time you can make a complaint to the Information Commissioners Office by visiting their website or by calling their helpline on 0303 123 1113.#