Cynnyrch cynaliadwy ar gyfer y mislif yn syth i dy ddrws / Sustainable period products direct to your door

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Period Home Packs

Wyt ti’n mynd i’r ysgol yn Sir y Fflint?

Wyt ti am gael cynnyrch ecogyfeillgar rhad ac am ddim ar gyfer y mislif? Archeba heddiw.

Attend school in Flintshire?

Want to get your hands on some free eco-friendly period products? Order today.

TAFLADWY
DISPOSABLES

Mae ein cynnyrch untro yn ffordd hynod o gyfleus o reoli eich mislif. Mae ein holl gynnyrch untro wedi eu gwneud o ddeunyddiau sy’n amgylcheddol gyfeillgar a sy’n bydradwy

Our disposable products are a super convenient way to manage your period. All of our disposable products are made from environmentally-friendly materials that biodegrade

Disposables

EITEMAU Y GELLIR EU HAILDDEFNYDDIO
REUSABLES

Fe all ein cynnyrch y mae modd eu hailddefnyddio – dillad isaf mislif, cwpanau mislif a phadiau y gellir eu hailddefnyddio – bara hyd at 10 mlynedd i chi; gan eich helpu i arbed arian a diogelu’r blaned. Maent wedi eu gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy gan gynnwys cotwm organig a bambŵ.

Our reusable products – period pants, period cups and reusable pads – can last you up to 10 years; helping you save money and the planet. They are made from sustainable materials including organic cotton and bamboo.

Reusables

edrych ar eich bwndeli

browse your bundles

Sylwer oherwydd y galw mawr gall eich archeb gymryd hyd at 3 wythnos i’w brosesu.

Please note due to high demand it can take up to 3 weeks for your order to be processed.

1. BWNDEL DILLAD ISAF A PHADIAU

PANTS & PADS BUNDLE

Archebwch fwndel yn cynnwys tri phâr o ddillad isaf mislif y gellir eu hailddefnyddio a chyflenwad tri mis o badiau mislif untro.

Order a bundle of three pairs of reusable period pants and a three month supply of disposable period pads.

pants and pads

2. BWNDEL DILLAD ISAF, PADIAU A THAMPONAU

PANTS, PADS & TAMPONS BUNDLE

Archebwch fwndel yn cynnwys tri phâr o ddillad isaf mislif y gellir eu hailddefnyddio a chyflenwad tri mis o badiau mislif untro a thamponau.

Order a bundle of three pairs of reusable period pants and a three month supply of disposable period pads and tampons.

pants, pads and tampons

3. BWNDEL PECYN CWPAN A PHADIAU
CUP COMBO KIT & PADS BUNDLE

Archebwch Becyn Cwpan (yn cynnwys cwpan mislif y gellir ei ailddefnyddio a phot diheintio) a chyflenwad tri mis o badiau mislif untro.

Order a Cup Combo Kit (containing a reusable period cup and sterilising pot) and a three month supply of disposable period pads.

cup combo kit and pads

4. BWNDEL PECYN CWPAN, PADIAU A THAMPONAU

CUP COMBO KIT, PADS & TAMPONS BUNDLE

Archebwch Becyn Cwpan (yn cynnwys cwpan mislif y gellir ei ailddefnyddio a phot diheintio) a chyflenwad tri mis o badiau mislif untro a thamponau.

Order a Cup Combo Kit (containing a reusable period cup and sterilising pot) and a three month supply of disposable period pads and tampons.

cup combo, pads and tampons

5. BWNDEL PECYN CYLCH LLAWN A PHADIAU
FULL CYCLE KIT & PADS BUNDLE

Archebwch Becyn Cylch Llawn (yn cynnwys 1 leinin dillad isaf y gellir ei ailddefnyddio, 2 bad dydd y gellir eu hailddefnyddio, 2 bad nos y gellir eu hailddefnyddio mewn bag eco) a chyflenwad tri mis o badiau untro.

Order a Full Cycle Kit (containing 1 x reusable panty liner, 2 x reusable day pads, 2 x reusable night pads in an eco bag) and a three month supply of disposable pads.

full cycle kit and pads

Mae’r ffurflen archebu hon ar gau dros dro

this order form is temporarily closed

Trwy lenwi’r ffurflen hon, rwyt ti’n rhoi caniatâd i rannu dy enw a dy gyfeiriad gyda Hey Girls CIC a Flintshire. Mae hyn yn galluogi Hey Girls i anfon cynnyrch mislif yn syth i dy gartref ac mae’n galluogi Flintshire i wirio a wyt ti’n gymwys. Os na roddir caniatâd, ni chaiff dy gynnyrch ei anfon a chaiff dy archeb ei dileu.

By completing this form, you are consenting to sharing your name and address with Hey Girls CIC and Flintshire. This enables Hey Girls to send period products straight to your home and Flintshire to check for eligibility. If consent is not given, your products will not be sent and your order will be deleted.

mislif gwell i bawb

a better period for everyone